Leveringsvoorwaarden

Definities

 1. Ron’ s Oliebollenkraam, tevens handelend onder de naam Ron’s Gebakspecialiteiten, verder tezamen in dit document genoemd: Ron’ s Oliebollenkraam: gevestigd te Assen onder KvK nr.: 75325535.
 2. Klant: degene met wie Ron’ s Oliebollenkraam een overeenkomst is aangegaan.
 3. Partijen: Ron’ s Oliebollenkraam en klant samen.
 4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.
 5. Huurder: opdrachtgever, contractant, klant, aanvrager die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.
 6. Verhuurder: Ron’s Oliebollenkraam / Ron’s Gebakspecialiteiten (eigenaar).

Toepasselijkheid leveringsvoorwaarden

 1. Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Ron’ s Oliebollenkraam.
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze leveringsvoorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid en/of afwijkende algemene en/of leveringsvoorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

Betaling en betalingstermijn

 1. Ron’ s Oliebollenkraam mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het overeengekomen bedrag verlangen.
 2. De klant dient betalingen achteraf binnen 7 dagen na levering van het product te hebben voldaan.
 3. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat Ron’ s Oliebollenkraam de klant een aanmaning hoeft te sturen dan wel in gebreke hoeft te stellen.
 4. Ron’ s Oliebollenkraam behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

Gevolgen niet tijdig betalen

 1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Ron’ s Oliebollenkraam gerechtigd de wettelijke rente van 2% per maand voor niet-handelstransacties en de wettelijke rente van 8% per maand voor handelstransacties in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
 2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Ron’ s Oliebollenkraam.
 3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Ron’ s Oliebollenkraam zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant zijn de vorderingen van Ron’ s Oliebollenkraam op de klant onmiddellijk opeisbaar.
 6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Ron’ s Oliebollenkraam, dan is hij nog steeds verplicht de volledige overeengekomen prijs aan Ron’ s Oliebollenkraam te betalen.

Recht van reclame

 1. Zodra de klant in verzuim is, is Ron’ s Oliebollenkraam gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten aanzien van de onbetaalde aan de klant geleverde producten.
 2. Ron’ s Oliebollenkraam roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of elektronische mededeling.
 3. Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de klant de producten waar dat recht betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren aan Ron’ s Oliebollenkraam, tenzij partijen hierover andere afspraken maken.
 4. De kosten voor het terughalen of -brengen van de producten komen voor rekening van de klant.

Herroepingsrecht

1. Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat

 • Het product niet is gebruikt
 • Het geen product is dat snel kan bederven, zoals voedsel of bloemen
 • Het geen product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast
 • Het geen product is dat niet kan worden teruggestuurd om hygiënische redenen (ondergoed, badkleding, enz.)
 • De verzegeling nog intact is, indien het gaat om gegevensdragers met digitale inhoud (dvd’s, cd’s, enz.)
 • Het product geen reis, vervoersticket, cateringsopdracht of vorm van vrijetijdsbesteding is
 • Het product geen los tijdschrift of losse krant is
 • Het geen (opdracht tot) spoedreparatie betreft
 • De consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht

2. De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 benoemd, vangt aan:

 • Op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1 bestelling
 • Zodra de consument het eerste product bij een abonnement heeft ontvangen
 • Zodra de consument een dienst voor het eerst heeft afgenomen
 • Zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen

De consument kan zijn beroep op het beroepingsrecht kenbaar maken via contact@ronsgebakspecialiteiten.nl, indien gewenst met behulp van het herroepingsformulier dat via de website van Ron’ s Oliebollenkraam, https://www.ronsgebakspecialiteiten.nl, kan worden gedownload.

De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te retourneren aan Ron’ s Oliebollenkraam, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen.

Vergoeding van bezorgkosten

 1. Indien de consument tijdig van zijn beroepingsrecht gebruik heeft gemaakt en als gevolg daarvan tijdig de volledige bestelling aan Ron’ s Oliebollenkraam heeft geretourneerd, dan zal Ron’ s Oliebollenkraam eventuele door de consument betaalde verzendkosten binnen 14 dagen na ontvangst van de tijdig volledig geretourneerde bestelling aan de consument terugbetalen.
 2. De kosten voor bezorgen komen slechts voor rekening van Ron’ s Oliebollenkraam voor zover de volledige bestelling wordt geretourneerd.

Vergoeding retourkosten

Indien de consument een beroep doet op zijn herroepingsrecht en de volledige bestelling tijdig retourneert, dan komen de kosten voor het retourneren van de volledige bestelling voor rekening van de consument.

Opschortingsrecht

Tenzij de consument een klant is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Retentierecht

 1. Ron’ s Oliebollenkraam kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de klant onder zich houden, totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van Ron’ s Oliebollenkraam heeft voldaan, tenzij de klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.
 2. De retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen verschuldigd is aan Ron’ s Oliebollenkraam.
 3. Ron’ s Oliebollenkraam is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het gebruikmaken van zijn retentierecht.

Verrekening

Tenzij de consument een klant is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Ron’ s Oliebollenkraam te verrekenen met een vordering op Ron’ s Oliebollenkraam.

Eigendomsvoorbehoud

 1. Ron’ s Oliebollenkraam blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van Ron’ s Oliebollenkraam, met inbegrip van vorderingen over het tekortschieten in de nakoming van de overeenkomst.
 2. Tot die tijd kan Ron’ s Oliebollenkraam zich te alle tijde beroepen op zijn eigendomsbehoud en de zaken terugnemen.
 3. Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren.
 4. Indien Ron’ s Oliebollenkraam een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft Ron’ s Oliebollenkraam het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.

Levering

 1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
 2. Levering vindt plaats bij Ron’ s Oliebollenkraam, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
 3. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant aangegeven adres.
 4. Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft Ron’ s Oliebollenkraam het recht om zijn verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan.
 5. Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de klant een verlate levering niet aan Ron’ s Oliebollenkraam kan tegenwerpen.
  Levertijd
 6. De door Ron’ s Oliebollenkraam opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 7. De levertijd vangt aan op het moment dat de klant het (elektronische) bestelproces volledig heeft afgerond en daarvan een (elektronische bevestiging) heeft gekregen van Ron’ s Oliebollenkraam.
 8. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij Ron’ s Oliebollenkraam niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

Feitelijke levering

De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan plaatsvinden.

Levering en overgang van risico

Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering van een gekochte zaak gaat op de klant over op het moment waarop de zaak in de macht van de klant wordt gebracht.

Transportkosten

Transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

Verpakking en verzending

 1. Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant, alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur c.q. bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan Ron’ s Oliebollenkraam niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.
 2. Indien de klant zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan Ron’ s Oliebollenkraam, bij gebreke waarvan Ron’ s Oliebollenkraam niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

Verzekering

De klant verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade evenals diefstal:

 • Geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst
 • Zaken van Ron’ s Oliebollenkraam die bij de klant aanwezig zijn
 • Zaken die onder eigendomsbehoud zijn geleverd

De klant geeft op eerste verzoek van Ron’ s Oliebollenkraam de polis van deze verzekeringen ter inzage.

Bewaring

 1. Indien de klant bestelde producten pas later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum, is het risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de klant.
 2. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige dan wel verlate afname van producten komen geheel voor rekening van de klant.

Garantie

 1. Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Ron’ s Oliebollenkraam enkel een inspanningsverplichting en dus geen resultaatsverplichting.
 2. De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk(e) fabricage, constructie of materiaal.
 3. De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.
 4. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt.

Uitvoering van de overeenkomst

 1. Ron’ s Oliebollenkraam voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.
 2. Ron’ s Oliebollenkraam heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.
 3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant.
 4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat Ron’ s Oliebollenkraam tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.

Informatieverstrekking door de klant

 1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan Ron’ s Oliebollenkraam.
 2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.
 3. Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert Ron’ s Oliebollenkraam de betreffende bescheiden.
 4. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Ron’ s Oliebollenkraam redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.

Duur van de overeenkomst betreffende een dienst

 1. De overeenkomst tussen Ron’ s Oliebollenkraam en de klant betreffende een dienst of diensten wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk (en schriftelijk) anders zijn overeengekomen.
 2. Indien een overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan, dan wordt deze na afloop van de termijn stilzwijgend omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij 1 van de partijen de overeenkomst opzegt. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om de overeenkomst voor verlenging stop te zetten.
 3. Zijn partijen binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van deze termijn moet de klant Ron’ s Oliebollenkraam schriftelijk in gebreke stellen.

Opzeggen overeenkomst dienst voor onbepaalde tijd

 1. De klant kan een overeenkomst voor een dienst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.
 2. Een consument heeft het recht een overeenkomst voor een dienst voor onbepaalde tijd op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.

Uitvoering van een dienst

 1. Ron’ s Oliebollenkraam zal de klant steeds op de hoogte houden van de voortgang van de dienstverlening en de klant direct in kennis stellen wanneer de dienstverlening of een kenmerkend onderdeel daarvan is voltooid. Op verzoek van de klant legt Ron’ s Oliebollenkraam verantwoording af over de wijze waarop hij de dienst (of een deel daarvan) heeft uitgevoerd.
 2. Indien Ron’ s Oliebollenkraam op enig moment voorziet dat zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet naar behoren kunnen worden nagekomen, dient Ron’ s Oliebollenkraam de klant hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

Vrijwaring

De klant vrijwaart Ron’ s Oliebollenkraam tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Ron’ s Oliebollenkraam geleverde producten en/of diensten.

Klachten

 1. De klant dient een door Ron’ s Oliebollenkraam geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
 2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Ron’ s Oliebollenkraam daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.
 3. Consumenten dienen Ron’ s Oliebollenkraam uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.
 4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort­koming, zodat Ron’ s Oliebollenkraam in staat is hierop adequaat te reageren.
 5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
 6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Ron’ s Oliebollenkraam gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

Ingebrekestelling

 1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Ron’ s Oliebollenkraam.
 2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Ron’ s Oliebollenkraam ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

Als Ron’ s Oliebollenkraam een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Ron’ s Oliebollenkraam verschuldigd zijn.

Aansprakelijkheid Ron’ s Oliebollenkraam

 1. Ron’ s Oliebollenkraam is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
 2. Indien Ron’ s Oliebollenkraam aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
 3. Ron’ s Oliebollenkraam is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
 4. Indien Ron’ s Oliebollenkraam aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

Vervaltermijn

Elk recht van de klant op schadevergoeding van Ron’ s Oliebollenkraam vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

Recht op ontbinding

 1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Ron’ s Oliebollenkraam toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
 2. Is de nakoming van de verplichtingen door Ron’ s Oliebollenkraam niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Ron’ s Oliebollenkraam in verzuim is.
 3. Ron’ s Oliebollenkraam heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Ron’ s Oliebollenkraam kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Ron’ s Oliebollenkraam in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Ron’ s Oliebollenkraam kan worden toegerekend in een van de wil van Ron’ s Oliebollenkraam onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijk­heid niet van Ron’ s Oliebollenkraam kan worden verlangd.
 2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtssituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computer­virussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
 3. Indien zich een overmachtssituatie voordoet waardoor Ron’ s Oliebollenkraam 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Ron’ s Oliebollenkraam er weer aan kan voldoen.
 4. Vanaf het moment dat een overmachtssituatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
 5. Ron’ s Oliebollenkraam is in een overmachtssituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachtstoestand enig voordeel geniet.

Wijziging algemene voorwaarden

 1. Ron’ s Oliebollenkraam is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Ron’ s Oliebollenkraam zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
 4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

Overgang van rechten

 1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Ron’ s Oliebollenkraam.
 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

Vergunning en toestemming

De huurder dient zelf zorg te dragen voor een (gemeentelijke) vergunning inzake het innemen van de standplaats van de gebakkraam ofwel toestemming hebben van de eigenaar van de grond waarop de huuractiviteiten plaatsvinden.

Standplaats en bereikbaarheid

In geval van huren dient zorg te worden gedragen dat de gehuurde gebakkraam op een vaste en stevige ondergrond kan worden geplaatst waarbij genoeg ruimte aanwezig moet zijn om de kraam op normale wijze te kunnen manoeuvreren teneinde de gewenste standplaats in te kunnen nemen . De locatie dient ook op een normale manier toegankelijk te zijn voor grote transporten, denk daarbij aan lantaarnpalen, overhangende bomen, feestverlichting, vlaggetjes e.d.. Krappe bochten kunnen wellicht niet genomen worden door grote transporten, waardoor de oliebollenkraam niet op de gewenste locatie kan worden gestald. Bestaat de locatie of de toegang daarvoor uit een zachte of modderige rijbaan dan dient er gezorgd te worden dat er voldoende verharding is aangebracht d.m.v. rijplaten, dit altijd voor rekening van de huurder.
Indien de toegangsweg naar de locatie drempels bevat die hoger zijn dan 10 cm. Dan dient u dit bij aanvraag te vermelden.

Nutsvoorzieningen op huurlocatie

Elektriciteit: Zoals op de website van verhuurder bij de technische kraamgegevens staat vermeld functioneert de kraam op 380V. 16A. 3-fasen wisselspanning of op 230V. 16A 1-fase wisselspanning (1 of 2 verschillende groepen 16A.) Er wordt bij huren/verhuren gerekend op de aanwezigheid van de benodigde elektravoorziening op de in te nemen standplaats. Is er op de locatie geen elektriciteit aanwezig dan dient u dit bij de aanvraag kenbaar te maken, verhuurder gaat er anders vanuit dat er WEL een aansluit punt voor de stroom beschikbaar is voor de gebakkraam. Verhuurder zorgt dan zelf tegen meerprijs voor een eigen toereikende elektravoorziening.
Standaard is er 25 meter elektrakabel bij de kraam aanwezig, indien dit voor het aansluiten niet toereikend is dit tevens kenbaar maken bij de aanvraag van de offerte / overeenkomst.
Wateraansluiting: is via normale waterkraan aan het waternet door waterslang met Gardena-koppelingen benodigd. Ook hier is een lengte van 25 meter waterslang standaard aanwezig. Eigen watervoorziening vanuit een voorraadwagen behoort ook tot de mogelijkheden (meerprijs), waardoor een wateraansluiting aan het waternet niet noodzakelijk is. A.u.b. bij de aanvraag aangeven welke situatie hierbij van toepassing is.
Gasaansluiting: In eigen beheer wordt gebruik gemaakt van goedgekeurde gasflessen met propaangas voor het verhitten van de bakovens, welke achter de kraam of in de voorraadwagen worden gestald.
Meer technische kraamgegevens vindt u op de website.

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Ron’ s Oliebollenkraam bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Assen, 24 maart 2022